תנאי שימוש ותקנון אתר

הגדרות:
ספק – StarAgent
משתמשי קצה – גולשים ברשת האינטרנטאשר נכנסים לשרתי הספק
מערכת – פלטפורמה אשר מאפשרת הטמעה ושילוב שירות שיחה (Chat) יזומה באתרי הלקוחות.
לקוח – גולש אשר נרשם לשירותי המערכת.

1. הסכם בין הספק לבין המשתמשים והלקוחות כל שימוש באתר לרבות על ידי גולשים, לקוחות ומשתמשים מותנה בקבלה מלאה ולא מותנית של כל תנאי השימוש שלהלן כלשונם. השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש באתר קרא, הבין והסכים לכל התנאים שלהלן במלואם. לספק שמורה הזכות לשנות תנאים אלה מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי. תנאי השימוש באתר עשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת ועל ציבור הגולשים באתר מוטלת החובה להתעדכן בתנאים אלה.
האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים.

2. מדיניות שמירה על הפרטיות ככלל הספק מייחס חשיבות רבה לשמירה על פרטיות המשתמשים במערכת בו והוא מייחס חשיבות רבה לחופש הביטוי האנונימי ברשת. עם זאת, הספק שומר לעצמו את הזכות לחשוף את פרטי הלקוחות (במידה והם ידועים לו), לרבות כתובת IP וכל מידע אחר העלול לזהות את הלקוח בין השאר במקרים הבאים:
1. במידה והתכנים שהלקוח פרסם מהווים עבירה על החוק.
2. במידה והאתר נדרש לגלות את פרטי הלקוח מכוח הוראה שיפוטית ו/או או פסק דין ו/ ואו מכוח דרישה של הרשויות המוסמכות.
3. במידה והלקוח הפר את תנאי השימוש באתר.
4. במידה והדבר נחוץ לצורך שמירה על האינטרסים של האתר.
5. במידה ומסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
6. בכל מקרה של תביעה, דרישה, הליך משפטי מחלוקת או טענה בין הלקוח ובין האתר.
הלקוח מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי האתר בגין חשיפת פרטיו בהתאם לאמור לעיל.

האתר רשאי לעשות שימוש בשליחה של קובץ זיהוי אל הגולש, באופן שיאפשר לזהות את המחשב ממנו הגולש עושה שימוש (Cookie) וכן להשתמש במידע המופיע בקובץ זה.
האתר רשאי לשמור במאגריו מידע שהצטבר אודות הגולשים בין היתר לשם ביצוע פעולות אלו: פרסום, שיווק וקידום מכירות, מתן שירותי דיוור לרבות דיוור ישיר, מטרות סטטיסטיות וביצוע כל שימוש חוקי במידע בהתאם לכל דין. האתר רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני הכולל גם מידע שיווקי ופרסומי . באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך לכך על ידי פנייה לאתר.

הספק מתחייב שלא לעשות שימוש מסחרי בפניות לקוחות, לרבות לידים, שהגיעו באמצעות אתר האינטרנט של הלקוח העושה שימוש בשירות. עם זאת, נשמרת הזכות לספק לשמור נתונים אלו לטובת מעקב, תמחור, ופיתוחי מערכת עתידיים. כמו כן, לספק שמורה הזכות לחסום את גישת הלקוח למידע זה עם סיום תקופת הניסיון או במצב של אי עמידה בתשלומים והתחייבויות הלקוח כלפיו.

3. שימושים אסורים אין לעשות באתר שהלקוח בונה כל שימוש שאינו חוקי וכן אין לעשות בו כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן.

מובהר כי כתנאי לשימוש בשירותי הספק, הלקוח לא ישתמש בשירותים לכל מטרה שאינה חוקית או אסורה על פי ההסכם זה או תנאי השירות או שיכולים ליצור התחייבות לספק.

4. שמירה על פרטים אישיים באתר האתר מפעיל אמצעים טכנולוגיים על מנת לשמור ולהגן על מידע אישי השמור באתר לרבות פרטים אישיים. לשם כך, האתר מפעיל מערכות אבטחת מידע מתקדמות על מנת להגן על המידע הרגיש. מובהר כי האתר לא יישא באחריות בכל מקרה של פריצה למערכות האתר ולשרתי האחסון שבבעלותו.

Star-Agent אינה מתחייבת לגבי האבטחה באתר אינטרנט זה.וכי הלקוח מאשר שכל מידע שנשלח יכול להיות שיתפס בתמסורת או בכל דרך אחרת.
האתר מקצה למשתמשים הרשומים באתר שם משתמש וסיסמא לצורך הגנה על נתונים רגישים. המשתמש מתחייב לשמור על נתונים אלה.

5. התשלום עבור השירות מובהר כי מחיר השירות עשוי להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי של הספק. לספק שמורה הזכות לעדכן את המחירים בהתאם לשיעור המדד ללא עידכון הלקוח. מובהר כי במידה ועסקת אשראי או הוראת קבע אינה מכובדת, האתר רשאי להקפיא ואף להפסיק את מתן השירות. החשבוניות עבור מתן השירות יישלחו לכתובת שנמסרה במסגרת ההרשמה לאתר, ובנוסף מוצגות ללקוח דרך ממשק החשבון שברשותו. בנוסף מובהר כי אי כיבוד החיוב בכרטיס האשראי או הוראת קבע מסיבה כלשהי מהווה הפרה של הסכם זה. הלקוח מתחייב בזאת לשפות את הספק על כל הוצאותיו אשר עשויות להיגרם עקב כך.

6. אבטחת האתר/גיבויים הספק מבצע גיבויים על מנת לאבטח את המידע במקרה של חדירה למערכות האתר. יחד עם זאת, הספק אינו יכול להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למערכות. הלקוח מתחייב לערוך גיבויים בעצמו ואין הוא יכול לבוא בטענות כנגד איבוד מידע ותוכן, והספק לא יהא אחראי לכל נזק שייגרם לתכני האתרים כתוצאה מחדירה למערכות המחשבים או כתוצאה מכל פעולה זדונית אחרת.

7. הפסקת/הקפאת הפעילות עבור השירות במצב בו הלקוח ו/או החברה רוצה להפסיק קבלת השירות מכל סיבה, עליך לשלוח בקשה בכתב לסיום ההתקשרות דרך הדוא"ל support@staragent.co.il

במצב בו ההתקשרות הינה על בסיס חודשי, כאשר סיום ההתקשרות ( הנמדד בהתאם למועד הצטרפות הלקוח ) יתאפשר לאחר סיום כל התחיבויות הלקוח אל מול הספק בהתאם לסגו החבילה ולא פחות מתשלום סכום הבסיס של השירות

למען הסר ספק הסרת קוד הנציגה ואי הפעלתה באתר אינה מהווה הודעה על סיום ההתקשרות.

הספק שומר לעצמו את הזכות להפסיק את השירות מול הלקוח לכל האתר או לשירותים בכל שלבף ללא הודעה מוקדמת, מכל סיבה שהיא.

8. המערכת מובהר בזאת כי הלקוח מקבל את המערכת בתצורתה כפי שהיא (As is) וכי השירות ניתן עבור שירות השימוש במערכת ולא עבור שימוש בקוד המערכת, בתצורתה. הספק רשאי לערוך שינויים במערכת מעת לעת לרבות שינויים עיצוביים ותוכניים.

9. משתמשי קצה באתר משתמשי הקצה הנם משתמשים שנרשמו לשירות הגולשים באתר שנבנה באמצעות המערכת. מובהר כי הספק לא יישא בכל אחריות במישור היחסים בין בעל האתר לבין משתמש הקצה. מובהר כי תנאי השימוש במערכת חלים על כל המשתמשים באתר לרבות משתמשי הקצה והלקוח מתחייב ליידע את הגולשים באתרו אודות התנאים באתר.

10. ציון קרדיט לחברה (להלן:"החברה") ממשק האתר כולל קרדיט לאתר המפיץ. לחברה שיקול דעת לשנות את מיקום הקרדיט מעת לעת ו/או להסירו.

11. תמיכה טכנית ללקוחות צוות שירות הלקוחות של הספק עומד לרשות הציבור בין השעות 09:00 לבין 17:00. שירות הלקוחות זמין בטלפון 03-5363000 או במייל support@staragent.co.il, וכי הבקשה תטופל בהתאם להסכם ההתקשרות עם ספק השירות ובכפוף לתנאי ההתקשרות כפי שמוצגים באתר.

12. שימוש בשירותים ליצירת תוכן על-ידי משתמשים האחריות על תוכן גולשים שמפורסמים באתרים חלה באופן מלא ובלעדי על הלקוח והוא האחראי לכל תוצאה שתנבע מפרסום או שליחת תוכן על-ידו. בין היתר ולשם הדוגמא בלבד, נאסר על הלקוח:
- לפרסם או לשלוח כל תוכן העולה לכדי עבירה על החוק או מעודד עבירה על החוק ובכלל זה חוק לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות ו/או כל חוק פלילי או עוולה אזרחית.
- לפרסם או לשלוח כל תוכן שקרי או שכוונתו להטעות את הציבור או לסלף מידע.
- לפרסם או לשלוח כל תוכן בעל אופי גס רוח ו/או או מעליב ו/או פוגעני ו/או מאיים ו/או מטריד ו/או משמיץ/ ו/או דבר נאצה.
- לפרסם או לשלוח כל תוכן שיש בו אפליה פסולה מחמת נטייה מינית, גזע, דת, מוצא, מין, דעה פוליטית וכיוצ"ב.
- להתחזות לאדם כלשהוא לרופא/ איש צוות רפואי או כל גורם אחר.

לפרסם או לשלוח כל תוכן הפוגע בזכויותיו הקנייניות של אדם אחר, ובכלל זאת בזכויות קניין רוחני.
- לפרסם או לשלוח כל תוכן, ובכלל זאת כל קובץ, קוד מחשב או תוכנה, שעשוי לפגוע בפעילות התקינה של מחשב או תוכנה של משתמש אחר לרבות "וירוס" מחשבים, תוכנות מעקב מסוג "סוסים טרויאנים" וכל יישום מזיק אחר.
- חל איסור על בעלי עניין אישי או אינטרסים זרים, לרבות רופאים, לשלוח או לפרסם תוכן באתר.
אין לשלוח או לפרסם חוות דעת אודות רופא מסויים אלמלא התנסית באופן אישי ובתום לב בטיפול על ידו.
האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית למנוע מהלקוח לעשות שימוש באתר מכל סיבה שהיא. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר באופן מיידי וחד צדדי ו/או למנוע פרסומים אשר יש בהם כדי להפר את תנאי השימוש ו/או כל חוק ו/או בין היתר פוגע בפרטיות, מהווה לשון הרע, שקר, השמצה, ניבול פה, תועבה, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי של מפעילי האתר. במקרה בו יימחק תוכן של גולש שפורסם באתר, האתר איננו מחויב ליתן על כך הודעה מוקדמת או הודעה כלשהי לכל גורם שהוא ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי האתר.
הלקוח מתחייב בזאת לשפות את האתר בגין כל תביעה/דרישה ו/או נזק שייגרם לאתר כתוצאה מהפרת תנאי השימוש /או החוק וכתוצאה מפרסום מטעה/שקרי/פוגעני מצידו ו/או כתוצאה מהפרת זכויות הקניין הרוחני של צד ג'.

13. קניין רוחני כל זכויות הקניין הרוחני במערכת לרבות זכויות היוצרים, עיצוב המסכים, קוד המקור, קצבים גרפיים, טקסטים, סידור הטקסטים, וכל חומר אחר הינן בבעלות הספק. חל איסור חמור להעתיק, להפיץ להציג בפומבי כל רכיב הר"מ מבלי לקבל את אישור הספק מראש ובכתב. מובהר בזאת כי במסגרת השירות יאוחסן האתר רק בשרתי הספק.
מובהר בזאת כי סימני המסחר של הספק הנם קניינו הפרטי. השימוש בסימן המסחר של הספק מוגבל אך ורק לצרכי האתר בלבד.

14. הגבלת אחריות לספק לא תהיה אחריות לכל סוג של נזק, באם ישיר, עקיף, תוצאתי, עונשים, מיוחד או מקרי (כולל, ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן אפשרויות עסקיות, נתונים, הכנסות, חוזה, מידע או מידע עסקי כזה או אחר), על פי כל תאוריה של חבות או החלת אחריות, הקשורה בצורה כזו או אחרת לשימוש או חוסר היכולת להשתמש בשירותי האתר, לרבות דוחות או פעולות של צד שלישי כלשהו או באמצעות אתר זה הכולל גישה בלתי מורשית או שינוי של שידור שלך ו/או הנתונים, וכל מידע שנשלח או התקבל, או לא נשלח או לא התקבל, כל כישלון לשמירת נתונים, אובדן נתונים, אובדן או נזק לקבצים, אובדן או נזק לתוכן, בעבור כל השירותים הזמינים דרך האתר שמעוכבים או מופרעים, גם אם לספק נודע לאפשרות של נזקים כאלה.

הספק עושה מאמצים על מנת להבטיח את אמינות וזמינות השירות. יחד עם זאת, מעת לעת עקבי עדכוני גירסאות תוכנה ייזומים ייתכנו תקלות בגורמי חומרה ותוכנה שיגרמו לאי הופעת השירות באתר הלקוח. הספק יעשה את כל המאמצים על מנת לתקן תקלות אלו להשבת השירות לפעילות מלאה ותקינה במסגרת זמן הגיונית אך לא תהיה באפשרותך לתבוע או לבקש פיצויים בגין פרק הזמן שהשירות לא היה זמין. הספק אינו אחראי על קיום השירות באתר הלקוח, בדגש על פגיעה בקוד שנמסר על ידי הספק או השירות ללקוח לשם קיום השירות באתר. בכל בעיה או תקלה על המשתמש לפנות לספק. מובהר כי הלקוחלא יזוכה בגין אי הופעת / הפעלת השירות באתר שלו בשל סיבות שלא תלויות בספק.

15. המחאת זכויות הספק רשאי להעביר את זכויותיו לצד שלישי בכפוף לעמידה בתנאי התקנון.

16. שיפוי הלקוח מתחייב לשפות את הספק, בעליו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו וכן מתחייב המשתמש לשפותם עקב כל טענה או תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כתוצאה מתוכן שפורסם /נכתב/נערך/נשלח על-ידו לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהספק זכאי לו על פי דין.

17. יצירת קשר אנו עושים את מירב המאמצים על מנת לסנן חומר העובר על החוק/פוגעני ו/או מפר את הוראות השימוש. במידה והינך סבור כי תוכן המופיע באתר פוגע בזכויותיך או מפר כל חוק שהוא, אנא פנה אלינו באופן מיידי, כולל ציון פרטיך המלאים, ונטפל בפנייתך בהקדם. ניתן ליצור עמנו קשר באחת מהדרכים הבאות:
שירות הלקוחות זמין בטלפון 03-5363000 או במייל support@staragent.co.il.

18. הדין החל וסמכות שיפוט התיישנות ותנאים נוספים על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו. הגולש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולפיכך לא יתקיים הליך משפטי מחוץ לישראל.
על פי האמור בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, הגולש מסכים בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 חודשים ממועד ביצוע הפרסום נשוא פנייתו לאתר, כמועד סופי שבו יוכל הגולש להפנות אל האת בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. הגולש מתחייב שלא להפנות אל האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של האתר לפעולתו של המשתמש, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של החברה. המשתמש מסכים כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
הגולש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון זה באופן מצמצם כנגד האתר, וזאת לנוכח המדיום המשתנה במהירות של האינטרנט . כל זכות שלא הוקנתה במפורש לגולש שמורה לאתר.
כל ויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד האתר כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת האתר ולא ייחשבו כויתור על זכויותיו על פי תנאי השימוש, למעט במקרה של ויתור מפורש בכתב, על הוראות תנאי השימוש.